Gọi ngay để được tư vấn
 • Kinh doanh 1: 0912.898.114
 • Kinh doanh 1: 0975.427.292
 • Kinh doanh 1: 0878.888.559
 • Công suất: 3 HP (2.2 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 56 ÷ 20 mét
 • Công suất: 4 HP (3 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 83 ÷ 31 mét
 • Công suất: 4 HP (3 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 84 ÷ 30 mét
 • Công suất: 5.5 HP (4 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 113 ÷ 42 mét
 • Công suất: 5.5 HP (4 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 112 ÷ 40 mét
 • Công suất: 7.5 HP (5.5 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 146 ÷ 52 mét
 • Công suất: 10 HP (7.5 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 196 ÷ 70 mét
 • Công suất: 1 HP (0.75 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 24 ÷ 9 mét
 • Công suất: 1.5 HP (1.1 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 28 ÷ 10 mét
 • Công suất: 2 HP (1.5 KW)
 • Lưu lượng: 100 ÷ 250 lít / phút
 • Cột áp: 39 ÷ 14 mét
 • Công suất: 4 HP (3 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 56 ÷ 9 mét
 • Công suất: 4 HP (3 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 63 ÷ 30 mét
 • Công suất: 5.5 HP (4 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 72 ÷ 12 mét
 • Công suất: 5.5 HP (4 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 84 ÷ 40 mét
 • Công suất: 7.5 HP (5.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 100 ÷ 17 mét
 • Công suất: 7.5 HP (5.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 116 ÷ 55 mét
 • Công suất: 10 HP (7.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 133 ÷ 23 mét
 • Công suất: 10 HP (7.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 152 ÷ 73 mét
 • Công suất: 1.5 HP (1.1 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 21 ÷ 10 mét
 • Công suất: 2 HP (1.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 28 ÷ 5 mét
 • Công suất: 2 HP (1.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 32 ÷ 15 mét
 • Công suất: 3 HP (2.2 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 39 ÷ 7 mét
 • Công suất: 3 HP (2.2 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 300 lít / phút
 • Cột áp: 47 ÷ 23 mét
 • Công suất: 3 HP (2.2 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 43 ÷ 4.4 mét
 • Công suất: 4 HP (3 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 65 ÷ 24 mét
 • Công suất: 4 HP (3 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 61 ÷ 6 mét
 • Công suất: 5.5 HP (4 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 85 ÷ 31 mét
 • Công suất: 5.5 HP (4 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 82 ÷ 8 mét
 • Công suất: 7.5 HP (5.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 115 ÷ 43 mét
 • Công suất: 10 HP (7.5 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 160 ÷ 59 mét
 • Công suất: 1.5 HP (1.1 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 20 ÷ 7 mét
 • Công suất: 1.5 HP (1.1 KW)
 • Lưu lượng: 150 ÷ 400 lít / phút
 • Cột áp: 22 ÷ 2.2 mét